Trends in arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland en Europa

Dit artikel beschrijft de arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland vergeleken met die in Europa (EU-15), en de veranderingen die zich hierin de afgelopen twintig jaren hebben voorgedaan. Het artikel maakt gebruik van de European Working Conditions Survey (EWCS) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

We zien dat Nederlandse werknemers betere arbeidsomstandigheden rapporteren dan de werknemers in Europa (de EU-15), met uitzondering van agressie en geweld door derden. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door de relatief grote groep werknemers in de dienstverlening in Nederland, die bovendien meer agressie en geweld rapporteert dan werknemers uit deze sector in de EU-15. Trendanalyses laten weinig tekenen zien van intensivering van werk sinds 2005 noch in Nederland, noch in de EU-15. De autonomie in het werk van Nederlandse werknemers is gedaald, maar Nederlandse werknemers onderscheiden zich hierin nog steeds gunstig vergeleken met werknemers in de EU-15. Effecten van het nieuwe werken zijn duidelijk zichtbaar in de vorm van het toenemen van beeldschermwerk, langdurig zitten tijdens werk, maar niet in veranderingen van werktijden of in problemen met de werk-privébalans. Nederlandse werknemers gebruiken op het werk vaker een computer, zitten meer dan werknemers in de EU-15, maar hebben minder werk-thuisinterferentie. Ten slotte hebben bedrijven hun flexibele schil vergroot en vaste banen vervangen door flexibele banen, bijvoorbeeld door inhuur van zzp'ers en werknemers met een tijdelijk contract. Met name uitzendkrachten en op- en afroepkrachten komen er op het gebied van kwaliteit van de arbeidsomstandigheden vaak slechter vanaf; zij hebben onder andere meer risico op baanverlies en werkonzekerheid, hebben vaker minder uitdagend werk, zijn vaker blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, en oproepkrachten hebben ook vaker te maken met agressie en geweld.


Details

Author(s) I. Houtman, K. Kraan, M. Bakhuys Roozenboom, S. van den Bossche
Language Dutch
Year of publication Jan, 2018
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume, Number 33, 4
Page(s) 404-248
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of