Het voorstel ter herziening van de Detacheringsrichtlijn: een tussenstand

Op Europees niveau verschenen de laatste jaren ini- tiatieven die een (gedeeltelijke) oplossing moesten bieden voor de negatieve gevolgen van grensover- schrijdende detachering. De laatste ontwikkeling is het voorstel om de Detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG) te herzien. Inmiddels is een trialoog tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van start gegaan en komt de tot- standkoming van een nieuwe Detacheringsrichtlijn steeds dichterbij. Deze bijdrage bespreekt in hoever- re het voorstel (het sluitstuk van) een fundamentele aanpak van de negatieve gevolgen van grensover- schrijdende detachering biedt. Er wordt aandacht besteed aan de wijzigingen die zijn voorgesteld door het Europees Parlement en de Europese Raad. Daar- naast werp ik een blik op andere onbenutte moge- lijkheden in de context van het primaire Unierecht en het internationaal privaatrecht. *De tekst werd bijgewerkt t.e.m. december 2017.


Details

Author(s) I.S.H. Janssen
Language Dutch
Year of publication Feb, 2018
Journal Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
Volume, Number 2018, 3
Page(s) 9-16
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of