Arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht

De Belgische arbeidsmarkt wordt vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Een van deze uitdagingen is de enorme stijging van het langdurig absenteïsme. De toenemende vergrijzing, het optrekken van de pensioen leeftijd, chronische stress en burn-out spelen hierbij een grote rol. De druk op het socialezekerheidssysteem en de arbeidsmarkt is groter dan ooit. De laatste decennia duikt er een nieuwe visie op over arbeid en arbeidsongeschiktheid die mogelijk soelaas kan brengen: de re-integratieapproach van arbeid. Deze tendens is ook onze wetgever niet ontgaan. Tot voor kort was ons wetgevend kader omtrent arbeidsongeschiktheid bijzonder versnipperd en complex.

In dit boek:

  • wordt stilgestaan bij de afbakening van de verschillende relevante begrippen in het kader van de re-integratie van arbeidsongeschikten
  • krijgt u een overzicht van de relevante internationale en Europese ontwikkelingen en invloeden
  • wordt nagegaan in welke mate de re-integratieaanpak aantoonbaar ondersteund wordt in het huidige Belgische arbeidsrecht en waar er nog tekortkomingen en lacunes zijn.

Ook het socialezekerheidsrecht en de antidiscriminatiewetgeving worden hierbij betrokken. In dit luik wordt speciale aandacht geschonken aan de nieuwe wetgeving die in het najaar van 2016 werd aangenomen.


Details

Author(s) M. Vanhegen
Language Dutch
Year of publication 2018
Publisher Die Keure, Brugge
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of