Modernisering arbeidstijden en verlofregelingen

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om commentaar te leveren op een tweetal voorstellen die gedaan worden in een concept beleidsnotitie. De voorstellen betreffen: (i) een versoepeling van het recht van werknemers op aanpassing van arbeidsduur en introductie van het recht om te verzoeken om aanpaste arbeidstijden en arbeidsplaats, en (ii) een harmonisering en flexibilisering van het stelsel van verlofregelingen. De onderzoeksvragen zijn (i) wat is het te verwachten effect van de twee voorstellen op de participatie in personen en in totaal aantal gewerkte uren, en (ii) langs welke wegen loopt dit effect? De auteurs concluderen dat een verdere uitbreiding van de regelingen met betrekking tot arbeidsduur, arbeidstijden en verlof hebben naar verwachting een gering effect op de arbeidsparticipatie hebben, zowel in personen als in uren. Het effect van de verlofregelingen op het totale aantal gewerkte uren is waarschijnlijk negatief. Een uitbreiding van de regelingen confronteert werkgevers met extra administratieve en organisatorische lasten. De omvang van het effect van de regeling voor de plaats waar arbeid wordt verricht is moeilijk in te schatten. De mogelijkheid tot bijvoorbeeld telewerken kan zeer wel een positief effect hebben op de participatie. Gezien de voordelen lijken veel werkgevers en werknemers hier echter zelf uit te komen, en het is moeilijk in te schatten of een aanpassing in de wet veel zal toevoegen.

Details

Author(s) CPB
Language English
Year of publication Oct, 2008
Journal CPB Notitie
Volume, Number 44, 14 oktober 2008
Page(s) 1-6
Website / Document Visit

Publicaciónes recientemente anadido

Busca publicaciónes

y

o